Millionfisken 2020

Millionfisken 2020

Premier for en million kroner!

Fiskeregler

FISKEREGLER 2019

Alle deltakere har et selvstendig ansvar for å sette seg inn i alle detaljer i fiskereglene. Vi gjør spesielt oppmerksom på tre endringer som kom i 2018. Disse er tydelig merket med «Nytt i 2018 (a-b-c)»

Deltakere i konkurransen må ha gyldig fiskebevis registrert på sitt navn, og bære dette på seg under hele fiskekonkurransen. Fiskebeviset skal uoppfordret forevises ved kontroll.

Området for fiskekonkurransen

Fiskekonkurransen foregår i Salangsvassdraget, Sagfjorden og indre deler av fjorden Salangen, se kart i midtsidebilaget eller på millionfisken.no. Enhver deltaker med fiskebevis er selv ansvarlig for å sette seg inn i og følge gjeldende bestemmelser for fiske i vassdraget og fjorden i tillegg til konkurransereglene som fremkommer i de følgende bestemmelsene. Vær obs på at fiske i vassdragene ikke starter før 1. juli. Du kan lese mer om dette under Fiske på Elvelund Campings nettside.

Det kan fiskes fra båt eller fra land.

  • Fiskeområdets indre grense er en rett linje fra bensinstasjonen YX på Sjøvegan til Lillevika, og vil være merket med bøyer.
  • Fiskeområdets ytre grense er en rett linje fra Rotvikodden til Løksa, og er ikke merket.

Det kan fiskes opp til brufoten ved den gamle brua lengst ned mot fjorden i Løksebotn, og i hele Salangsvassdraget til Bardu grense. For nærmere info se kart på millionfisken.no. Deltakere som vil fiske i de nevnte vassdragene er selv ansvarlig for å skaffe seg nødvendig(e) fiskekort for vassdragene i tillegg til fiskebeviset for fiskekonkurransen. Deltakerne må følge gjeldende regler i vassdragene. Fisk som er fanget i strid med reglene for det aktuelle vassdraget teller ikke i konkurransen.

Deltakere i konkurransen må ha gyldig fiskebevis registrert på sitt navn, og bære dette på seg under hele fiskekonkurransen. Fiskebeviset skal uoppfordret forevises ved kontroll.

Fiske- og fredningstid

Fiskekonkurransen foregår i følgende tidsrom: Torsdag 4.7 fra kl 1500 til kl 1830, fredag 5.7. fra kl 0900 til kl 1830, lørdag 6.7. fra kl 0900 til kl 1830 og søndag 7.7. fra kl 0900 til kl 1330. Utenom disse tidene er det fredningstid i konkurransen. Fisk fanget i fredningstiden vil bli avvist ved registrering/innveiing, og teller ikke i konkurransen.

Fiskeredskap

Det kan fiskes med ett handsnøre eller en fiskestang per fiskebevis. Det kan kun fiskes med sluk, wobbler, pilk, jigg, flue, maggot eller mark (maks fire enkeltkroker og tre trippeldregger per fiskebevis). Når fisket utøves, skal fiskeredskapet være under kontinuerlig tilsyn.

All fisk som fanges skal behandles skånsomt, og det anmodes om at all fisk som ikke skal leveres i forbindelse med konkurransen, tilberedes eller settes ut.

Minstemål for fisk

Deltakerne må sette seg inn minstemålene for den enkelte fiskeart og respektere disse. Minstemål fremgår av ”Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen” §§ 43-44 (se nederst på siden her). Fisk under minstemålene vil bli avvist ved registrering/innveiing, og teller ikke i konkurransen.

Rapportering og registrering

Når deltakere fanger fisk de ønsker å registrere i konkurransen skal de umiddelbart ringe fisketelefonen (står på forsiden av midtsidebilaget i festivalavisen, på millionfisken.no og på Facebook) og rapportere fangsten. Kom i 2018 (a): Hver innlevert fisk gjelder kun i en av klassene (sjøørret, tyngste fisk, 100 000-torsken eller barneklassen).

Deltakerne må når de ringer oppgi navn, nummer på fiskebeviset og hvor fisken er fanget. Fisken skal så umiddelbart uten ugrunnet opphold fremvises i sekretariatet for innveiing og kontroll. Fisk som skal telle med i konkurransen må være rapportert inn før fiskeslutt den enkelte dag. Fisk levert inn i sekretariatet for innveiing mer enn 30 minutter etter fiskeslutt den enkelte dag teller ikke med, og vil ikke bli registrert.

Tid og vekt avgjøres ut fra Millionfiskens offisielle klokke og vekt som finnes i sekretariatet. Sekretariatets avgjørelser om tid og vekt er endelige. Eventuelle foto for pressen som tas like etter den offisielle innveiingen av den enkelte fisken kan på grunn av den nøyaktige kalibreringen av vekta avvike fra den offisielle vekten. NB! Den offisielle vekten på den enkelte fisken er den som står i protokollen og som er underskrevet av både fisker og kontrollør. Fiskeren har et selvstendig ansvar for at vekt og protokoll viser samme tall og at fisken er levert inn i riktig klasse.

Premieutdelingen

Vinnere vil bli offentliggjort under premieutdeling ved hovedscenen på Sjøvegan torsdag 4.7 kl 2100, fredag 5.7 kl 2100, lørdag 6.7 kl 2100 og søndag 7.7 kl 1500. I tillegg til premiering i fiskeklassene trekkes det en rekke premier på fiskebeviset. NB! Du må være tilstede under premieutdelingen for å vinne trekkepremier.

  • Nytt i 2018 (a): Hver innlevert fisk gjelder kun i en av klassene (sjøørret, tyngste fisk, 100 000-torsken eller barneklassen).
  • Nytt i 2018 (b): Egen dameklasse! Det trekkes en premie hver dag blant de som har levert fisk i konkurransen, uansett hvilken fisk – og at den er innenfor minstemålene.
  • Nytt i 2018 (c): Dersom barn født i 2003 eller senere kjøper «Storfeskarpass» deltar de med dette kun i premiering i voksenkonkurransen, ikke i barnekonkurransen.

Om fiskeklassene:

  1. Millionfisken – en sjøørret med forhåndsbestemt vekt

Millionfisken, der premien er kr 500.000,- er en sjøørret med vekt mellom 1 og
4 kg – usløyd, men bløgget. Vekten velges tilfeldig før konkurransestart og holdes hemmelig på Salangen lensmannskontor til hovedpremieutdelingen søndag. Vinner av Millionfisken er den som kommer innenfor +/- 10 gram fra idealvekta. Deltakere med gyldig fiskebevis kan levere inn og registrere én -1- sjøørret på mellom 1 og 4 kg på sitt fiskebevis hos sekretariatet. Dersom man ønsker å levere flere sjøørreter kan man kjøpe inntil 5 ”ekstra fisk” á kr 200,- pr fiskebevis. ”Ekstra fisk” kjøpes ved registrering og mot betaling til sekretariatet på Lundbrygga.
Dersom to eller flere deltakere er innenfor +/ – 10 gram på den forhåndsbestemte vekta vinner den som er nærmest. Dersom to eller flere fiskere er like langt unna den forhåndsbestemte vekta gjelder «spesielle regler» (mer info kommer).

  1. Tyngste fisk – pr. dag, og gjennom hele fiskekonkurransen

Foruten Millionfisken vil det torsdag, fredag, lørdag og søndag deles ut dagspremie for tyngste fisk – usløyd, men bløgget uansett art. Ved hovedpremieutdelinga søndag vinner den deltakeren som har registrert den tyngste fisken i løpet av hele konkurransen. Denne deltakerens dagspremie tildeles en annen deltaker som trekkes ut tilfeldig blant alle fiskebevisene. Vinnerne av tyngste fisk per dag får fysisk overlevert sin premie på hovedpremieutdelinga søndag.

  1. 100 000-torsken – en torsk med forhåndsbestemt vekt)

En premie på kr 100 000,- tildeles den deltakeren som i løpet av alle dagene i fiskekonkurransen kommer nærmest ei forhåndsbestemt idealvekt på en torsk mellom 4 og 7 kg – usløyd, men bløgget. Vekta velges tilfeldig og på forhånd og holdes hemmelig på Salangen lensmannskontor til hovedpremieutdelingen søndag. Deltakere med gyldig fiskebevis kan levere inn og registrere én -1- torsk på mellom 4 og 7 kg på sitt fiskebevis hos sekretariatet. Dersom man ønsker å levere flere torsker kan man kjøpe inntil 5 ”ekstra fisk” á kr 200,- pr fiskebevis. ”Ekstra fisk” kan kjøpes ved registrering og mot betaling til sekretariatet. Dersom to eller flere deltakere er like nært den forhåndsbestemte vekta går hele premien til én av disse etter loddtrekning.

Ekstra fisk

Dersom man ønsker å levere flere sjøørret eller torsk i 100 000-klassen kan man kjøpe inntil 5 ”ekstra fisk” á kr 200,- pr fiskebevis. ”Ekstra fisk” kjøpes ved registrering / innlevering av fisk og mot betaling til sekretariatet før du fisker videre.

Barnekonkurranse/Småfeskarpass

Barn født i 2003 eller senere kan kjøpe «Småfeskarpass» og deltar da kun i barnekonkurransen. Dersom barn født i 2003 eller senere kjøper «Storfeskarpass» deltar de med dette kun i premiering i voksenkonkurransen, ikke i barnekonkurransen (ny regel fra 2018 c).

Kontroll, regelbrudd og diskvalifikasjon

Det vil bli foretatt kontroll av fiskebevis, samt at reglene blir fulgt under hele fiskekonkurransen. Kontrollører vil legitimere seg. Brudd på fiskereglene fører til diskvalifikasjon fra konkurransen. Arrangøren vil ikke refundere noen kostnader.

Avgjørelse om diskvalifikasjon som følge av regelbrudd gjøres av hovedkomiteen etter innstilling fra kontrolløren, og etter at deltakeren har fått uttale seg om saken.

TA VARE PÅ NATUREN – VIS NATURVETT – VIS SJØVETT – BRUK REDNINGSVEST

Vi tar forbehold om feil/endringer. 

MINSTEMÅL
(ihht forskrift om utøvelse av fiske i sjøen revidert 1.3.11):

Blåkveite: 45cm
Breiflabb: 60cm
Hyse: 40cm
Kveite: 80cm
Makrell: 30cm
Pigghå: 70cm
Rødspette: 27cm
Sei: 45cm
Sjøørret: 35cm
Torsk: 44 cm
Uer: 32cm

Translate ›