Velkommen til Millionfisken Konkurranse fra 30.06.2022 til 03.07.2022

FISKEKONKURRANSE OG PREMIER

Fiskekonkurransen

FISKEKONKURRANSE OG PREMIER

  1. For å delta i  hoved konkurransen må du kjøpe festivalpass (ingen aldersgrense, barn kan også delta, men deltar da ikke i barneklassen)
  2. For å delta i barnekonkurransen må du kjøpe Småfeskarpass (under 16 år) Kveite inngår ikke i denne konkurransen.

         Fisket skal foregå i et avgrenset område

Hver Dag

01
Stort premiebord som deles ut til tyngste fisk (IKKE Kveite) 1-3.premie
02
Egen premiering for tyngste fisk for barn med Småfeskarpass 1-3. premie
3
Tilfeldig trekking på Festivalpasset (vinner må være til stede)
04
Dagens DAMEFISKER trekkes tilfeldig

SØNDAG

01
Tyngste fisk alle dager (1 - 3 premie 50.000,30.000,10.000) Gjelder ikke kveite
02
TORSK med idealvekt innenfor 4-7 kg (1.premie 50.000)
3
SEI med idealvekt 3-6 kg (1.premie 50.000,-)
04
KVEITE (1.premie kr 20.000,-) Kveite inngår kun i denne klassen !

FISKEREGLER 2022

Området for fiskekonkurransen

Fiskekonkurransen foregår i Sagfjorden og indre deler av fjorden Salangen, se kart i midtsidebilaget eller på millionfisken.no. Enhver deltaker med fiskebevis er selv ansvarlig for å sette seg inn i og følge gjeldende bestemmelser for fiske, i tillegg til konkurransereglene som fremkommer i de følgende bestemmelsene.

Det kan fiskes fra båt eller fra land. Fiskeområdets ytre grense er en rett linje fra Rotvikodden til Løksa, og er ikke merket. Indre grense i Løksebotn og Sjøvegan er grensen mellom elv og sjø.

Deltakere i konkurransen må ha gyldig fiskebevis registrert på sitt navn, og bære dette på seg under hele fiskekonkurransen. Fiskebeviset skal uoppfordret forevises ved kontroll.

Fiske- og fredningstid

Fiskekonkurransen foregår i følgende tidsrom: Torsdag 30.6 fra kl 1500 til kl 1800, fredag 1.7. fra kl 0900 til kl 1800, lørdag 2.7. fra kl 0900 til kl 1800 og søndag 3.7. fra kl 0900 til kl 1330. Utenom disse tidene er det fredningstid i konkurransen. Fisk fanget i fredningstiden vil bli avvist ved registrering/innveiing, og teller ikke i konkurransen.

Fiskeredskap

Det kan fiskes med ett handsnøre eller en fiskestang per fiskebevis. Det kan kun fiskes med sluk, wobbler, pilk, jigg, flue, maggot eller mark (maks fire enkeltkroker og tre trippeldregger per fiskebevis). Når fisket utøves, skal fiskeredskapet være under kontinuerlig tilsyn.

All fisk som fanges skal behandles skånsomt, og det anmodes om at all fisk som ikke skal leveres i forbindelse med konkurransen, tilberedes eller settes ut.

Minstemål for fisk

Deltakerne må sette seg inn minstemålene for den enkelte fiskeart og respektere disse. Minstemål fremgår av ”Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen” §§ 43-44 (se nederst på siden her). Fisk under minstemålene vil bli avvist ved registrering/innveiing, og teller ikke i konkurransen.

Rapportering og registrering

Når deltakere fanger fisk de ønsker å registrere i konkurransen skal de umiddelbart ringe fisketelefonen (står på forsiden av midtsidebilaget i festivalavisen, på millionfisken.no og på Facebook) og rapportere fangsten. Festivalavisen deles ut til hver enkelt fisker når man registrerer seg i sekretariatet ved ankomst. Deltakerne må når de ringer oppgi navn, nummer på fiskebeviset og hvor fisken er fanget. Fisken skal så umiddelbart uten ugrunnet opphold fremvises i sekretariatet for innveiing og kontroll. Fisk som skal telle med i konkurransen må være rapportert inn før fiskeslutt den enkelte dag. Fisk levert inn i sekretariatet for innveiing mer enn 30 minutter etter fiskeslutt den enkelte dag teller ikke med, og vil ikke bli registrert.

Tid og vekt avgjøres ut fra Millionfiskens offisielle klokke og vekt som finnes i sekretariatet. Sekretariatets avgjørelser om tid og vekt er endelige. Eventuelle foto for pressen som tas like etter den offisielle innveiingen av den enkelte fisken kan på grunn av den nøyaktige kalibreringen av vekta avvike fra den offisielle vekten. NB! Den offisielle vekten på den enkelte fisken er den som står i protokollen og som er underskrevet av både fisker og kontrollør. Fiskeren har et selvstendig ansvar for at vekt og protokoll viser samme tall.

Premieutdelingen

Vinnere vil bli offentliggjort under premieutdeling ved hovedscenen på Sjøvegan torsdag 30.6 kl 2030, fredag 1.7 kl 2030, lørdag 2.7 kl 2030 og søndag 3.7 kl 1500. I tillegg til premiering i fiskeklassene trekkes det en rekke premier på fiskebeviset. NB! Du må være tilstede under premieutdelingen for å vinne trekkepremier.

Hver innlevert fisk gjelder kun i en av klassene tyngste fisk, idealvekt eller barneklassen.

Om fiskeklassene

Tyngste fisk – unntatt kveite. pr. dag, og gjennom hele fiskekonkurransen

Det vil torsdag, fredag, lørdag og søndag deles ut dagspremie for tyngste fisk – usløyd, uansett art(unntatt kveite). Ved hovedpremie utdelinga søndag, vinner de deltakerene som har registrert den tyngste fisken i løpet av hele konkurransen. Første plass kr. 50 000,- andre plass kr. 30 000,- og tredje plass kr. 10 000,- Denne deltakerens dagspremie tildeles en annen deltaker som trekkes ut tilfeldig blant alle fiskebevisene. Vinnerne av tyngste fisk per dag får fysisk overlevert sin premie på hovedpremieutdelinga søndag. Dersom to eller flere deltakere har lik vekt går hele premien til én av disse etter loddtrekning

Tyngste kveite gjennom hele fiskekonkurransen

søndag deles ut premie for tyngste kveite kr. 20 000,- – usløyd. Dersom to eller flere deltakere har lik vekt går hele premien til én av disse etter loddtrekning.

Idealvekt-torsk – en torsk med forhåndsbestemt vekt mellom 4 og 7 kg

En premie på kr 50 000,- tildeles den deltakeren som i løpet av alle dagene i fiskekonkurransen kommer nærmest ei forhåndsbestemt idealvekt på en torsk mellom 4 og 7 kg – usløyd. Vekta velges tilfeldig og på forhånd og holdes hemmelig til hovedpremie utdeles søndag. Deltakere med gyldig fiskebevis kan levere inn og registrere én -1- torsk på mellom 4 og 7 kg på sitt fiskebevis hos sekretariatet. Dersom man ønsker å levere flere torsker kan man kjøpe inntil 5 ”ekstra fisk” á kr 200,- pr fiskebevis. ”Ekstra fisk” kjøpes ved registrering og mot betaling til sekretariatet. Dersom to eller flere deltakere er like nært den forhåndsbestemte vekta går hele premien til én av disse etter loddtrekning.

Idealvekt-sei – en sei med forhåndsbestemt vekt mellom 3 og 6 kg

En premie på kr 50 000,- tildeles den deltakeren som i løpet av alle dagene i fiskekonkurransen kommer nærmest ei forhåndsbestemt idealvekt på en sei mellom 3 og 6 kg – usløyd. Vekta velges tilfeldig og på forhånd og holdes hemmelig til hovedpremieutdelingen søndag. Deltakere med gyldig fiskebevis kan levere inn og registrere én -1- sei på mellom 3 og 6 kg på sitt fiskebevis hos sekretariatet. Dersom man ønsker å levere flere sei kan man kjøpe inntil 5  ”ekstra fisk” á kr 200,- pr fiskebevis.  ”Ekstra fisk” kjøpes ved registrering og mot kontant betaling til sekretariatet. Dersom to eller flere deltakere er like nært den forhåndsbestemte vekta går hele premien til én av disse etter loddtrekning.

Barnekonkurranse/Småfeskarpass

Barn født i 2006 eller senere kan kjøpe «Småfeskarpass» og deltar da kun i barnekonkurransen. Dersom barn født i 2006 eller senere kjøper «Festivalpass» deltar de med dette kun i premiering i voksenkonkurransen, ikke i barnekonkurransen.

Kontroll, regelbrudd og diskvalifikasjon

Det vil bli foretatt kontroll av fiskebevis, samt at reglene blir fulgt under hele fiskekonkurransen. Kontrollører vil legitimere seg. Brudd på fiskereglene fører til diskvalifikasjon fra konkurransen. Arrangøren vil ikke refundere noen kostnader.

Avgjørelse om diskvalifikasjon som følge av regelbrudd gjøres av hovedkomiteen etter innstilling fra kontrolløren, og etter at deltakeren har fått uttale seg om saken.

TA VARE PÅ NATUREN – VIS NATURVETT – VIS SJØVETT – BRUK REDNINGSVEST

Vi tar forbehold om endringer.

MINSTEMÅL (iht forskrift om utøvelse av fiske i sjøen revidert 1.3.11):

Blåkveite: 45cm
Breiflabb: 60cm
Hyse: 40cm
Kveite: 80cm
Makrell: 30cm
Pigghå: 70cm
Rødspette: 27cm
Sei: 45cm
Sjøørret: 35cm
Laks: 35 cm
Torsk: 44 cm
Uer: 32cm